Ochrana osobných údajov a súkromia

Ochrana osobných údajov a súkromia

Vážení klienti a návštevníci,
 
spoločnosť Auto Prestige Group a.s. so sídlom Rožňavská 24, 821 04 Bratislava kladie dôraz na ochranu osobných údajov a súkromia jednotlivcov pri spracúvaní ich osobných údajov. Je pre nás dôležité, aby naši klienti boli spokojní a radi sa k nám vracali, a to aj pre korektné spracúvanie osobných údajov v súvislosti so starostlivosťou o každého, kto využíva naše služby alebo má záujem ich využívať.
 
Osobné údaje našich klientov spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 
Identifikácia spoločnosti
Spoločnosť Auto Prestige Group a.s. spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ, a to predovšetkým v súvislosti so starostlivosťou o Vás a Vaše motorové vozidlo, ako aj pri realizovaní marketingových aktivít. S cieľom chrániť osobné údaje prijímame potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré neustále zlepšujeme tak, ako sa vyvíjajú technológie.
 
V záujme poskytovania komplexných služieb a riešení v súvislosti s Vašim motorovým vozidlom na jednom mieste (napríklad financovanie motorového vozidla alebo riešenie poistných udalostí), spoločnosť Auto Prestige Group a.s. vstúpila do zmluvných vzťahov s príslušnými inštitúciami, vo vzťahu ku ktorým vystupuje ako sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov. Pri sprostredkovaní zverených činností rovnako zabezpečuje náležitú ochranu osobných údajov.
 
Náležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov
Všetky relevantné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Vám poskytneme spolu s obchodnými podmienkami alebo osobitne priamo na našej prevádzke, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava.
 
Informovanie o poverení nášho sprostredkovateľa
V súvislosti so starostlivosťou o klienta a motorové vozidlo našim sprostredkovateľom je spoločnosť FCS Fair Computer Systems GmbH, so sídlom Ostendstraße 132, 90482 Nürnberg, Nemecko.
 
Práva dotknutých osôb
Dotknutá fyzická osoba (klient) má právo vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na základe písomnej žiadosti vyžadovať najmä
a)      potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme osobných údajov v rozsahu vyššie uvedených informácií,
c)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e)      opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f)        likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g)      likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov,
h)      blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak sú jej osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.
Právo dotknutej osoby podľa bodu e) a f) možno v zmysle zákona o ochrane osobných údajov obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Dotknutá fyzická osoba disponuje aj ďalšími právami podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, najmä právo namietať voči
a)      spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b)      využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu v poštovom styku,
c)      poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu.
 
Ak si dotknutá osoba uplatní svoje práva prostredníctvom e-mailu alebo faxu, podľa zákona o ochrane osobných údajov je potrebné, aby nám túto žiadosť doručila aj písomne do troch dní. Pri ústnom uplatnení svojich práv, bude spísaná zápisnica, kópiu ktorej dostane aj dotknutá osoba.
 
Žiadosť dotknutej osoby vybavíme najneskôr v lehote tridsiatich dní.
 
Ak si uplatníte svoje práva v súvislosti s našou sprostredkovateľskou činnosťou, Vašu žiadosť bezodkladne postúpime príslušnému prevádzkovateľovi na jej vybavenie v zákonom stanovenej lehote. O postúpení Vašej žiadosti Vás budeme informovať.
 
 
Výnimka
Informácie podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov nie je potrebné oznamovať, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe osobitných zákonov.
 
 
 
Ďakujeme, že využívate naše služby. Tešíme sa na Vašu návštevu.